Lokalne teme Take back the tech

Aktivnosti TPO fondacije povodom 16 dana aktivizma

TPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa partnerskim organizacijama u Bijeljini, Livnu i Banja Luci je pripremila četiri aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma. Ove godine okvir aktivnosti su mladi i njihovo liderstvo u lokalnoj zajednici.

1.PUBLICIRANJE PRIRUČNIKA  LIDERSTVO-Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici

TPO Fondacija Sarajevo je u okviru Projekta ''Rodno inkluzivne zajednice u BiH'' pripremila Priručnik pod nazivom ''Liderstvo-Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici''. Priručnik su zajednički pripremile autorice: Besima Borić, Radmila Žigić, Jasminka Borković, Jasmina Čaušević i Emina Abrahamsdotter koja je ujedno i urednica Priručnika. Namjera je bila da da se pripremi materijal za edukacije o političkom liderstvu i osnaživanju kapaciteta mladih da rade na zagovaranju rodno uključivih politika djelovanjau svojoj lokalnoj zajednici.
Priručnik se sastoji od tri cjeline: 1) Kontekst BiH (političko administrativna struktura u BiH i mogućnost zajedničkog djelovanja), 2) Liderstvo (definicije i etika liderstva, liderstvo i komunikacija, Liderstvo i rodna ravnopravnost), 3) Praktične vježbe koje trenerima/cama pomažu da interaktivno organiziraju edukacije, a učesnicima da na konkretnim primjerima primjene teorijsko znaje i informacije ponuđene u prva dva dijela Priručnika.

2.POLITIČKA AKADEMIJA ZA MLADE LIDERE/ICE

U period od 29.11 do 02.12.2012 održan je prvi modul Političke akademije za mlade lidere/ke u organizaciji Perpetuum mobile Banja Luka i TPO Fondacija Sarajevo, i finansijsku podršku Svicarske vlade. Akademiju je otvorio NJ. E. Ambassador Švajcarske Mr André Schaller,  a prisutnim se obratio i generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske  Ranko Karapetrović i direktor nevladine organizacije “Perpetuum Mobile” Ilija Trninić. 30 najboljih mladih političara/ki iz deset gradova BiH koji su pohađali pripremne jednodnevne radionice o rodno osjetljivim politikama djelovanja u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bratuncu, Bijeljini, Banja Luci, S. Mostu, B. Grahovu Bihaću i Mostaru odabrani su da pohađaju Političku akademiju nakon koje će u svojim lokalnim zajednicama u saradnji sa partnerskim organizaijama iz spoemnutih gradova raditi na pripremi I promociji lokalnih gender akcionih planova.

3.TRENING O LIDERSTVU U LOKALNOJ ZAJEDNICI  – LIVNO

U okviru Projekta: “Rodno inkluzivne  zajednice“ održan je Trening: “Liderstvo u lokalnoj zajednici“ u Livnu 01. i 02. 12. 2012. god. u organizaciji Li-Woman I TPO Fondacije Sarajevo uz finansijsku podršku Američke vlade. Treningu je prisustvovala 21 osoba iz četiri općine: Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar. Učesnici/ce su članovi/ice političkih partija i nevladinih organizcija koje su aktivne u ovim općinama. CIljevi treninga su bili: povećati svijest i motivaciju učesnika o mogućnostima djelovanja u lokalnoj zajednici i jačanje liderskih vještina učesnika/ca za efikasniji rad i djelovanje u lokalnoj zajednici. Trening su vodile mr.sci Emina Abrahamsdotter i Jasminka Borković.  Nakon Treninga učesnici/ce imau priliku da prijave mali projekat – lokalnu inicijiativu od kojih će dvije biti nagrađene novčanim sredstvima i implementirane u četiri mjesne zajednice.

4. TRENING O LIDERSTVU U LOKALNOJ ZAJEDNICI – BIJELJINA

U okviru projekta “Rodno inkluzivne zajednice“ Organizacija žena „LARA“ i TPO Fondacije  Sarajevo, su 04. i 05. decembra 2012. godine u hotelu „Drina“ u Bijeljini, održali  Trening seminar pod nazivom „Liderstvo u lokalnoj zajednici“. U radu seminara učestvovale su 23 osobe (56% žena i 44% muškaraca), 83% su aktivisti/kinje političkih partija (SDP, SPRS, PDP, SDS, SNSD, DNS, SRS RS, SDA) a 17% su aktivisti/kinje NVO-a (EKO Leonardo, Svetosavska zajednica, Udruženje žena Janja). Učesnici/e su bili sa područja Bijeljine, Ugljevika, Zvornika i Lopara. Trening je imao za cilj da poveća  znanja i kapacitete mladih političara/ki kako bi postali lideri u lokalnoj zajednici sa specifičnim fokusom na razumijevanje koncepta rodne ravnopravnosti. Trening su vodile: Emina Abrahamsdotter, Radmila Žigić i Maja Stanković. Svi/e učesnici/e Treninga sada rade na pripremi malih lokalnih inicijativa na temu rodno inkluzivnne loklane zajednice od kojih će biti odabrane dvije najbolje i nagrađene novcanim sredstvima za njihovu implementaciju.

Analizu "Rodno inkluzivne zajednice u BiH" autorke Jasmine Čaušević možete peuzeti ovdje.