Lokalne teme

Javna prezentacija “Sigurne mreže BiH” u Tuzli

U okviru 16. Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja U.G.”Vive Žene” iz Tuzle održale su javnu prezentacij "Sigurne mreže BiH".

"Sigurna mreža BiH" je mreža nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini osnovana u svrhu efikasnije borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini. "Sigurna mreža BiH" osnovana je 2001. ali određen vremenski period nije bila aktivna, te je 2011. reaktivirana.

Cilj reaktiviranja "Sigurne mreže" kao sektorske mreže je uspostava institucionalnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva koje djeluju u sektoru borbe protiv nasilja u porodici na nacionalnom i regionalnom nivou, kako bi se organizirano pristupilo traženju sistemskih rješenja za borbu protiv nasilja u porodici. Članice Sigurne mreže BiH, koje ujedno čine i Sekreterijat Mreže su: Vive Žene – Tuzla, Žena BiH – Mostar, Budućnost – Modriča, Medica – Zenica, Žene ženama – Sarajevo, Žene sa Une – Bihać, Fondacija lokalne demokratije – Sarajevo i Udružene žene – Banja Luka.

Strateški ciljevi "Sigurne mreže BiH" su: Javno zagovaranje o problemu nasilja u porodici, posebno sa aspekta zaštite ljudskih prava, inicijative i prijedlozi za izmjene postojećih i donošenje novih zakona koji će obezbjediti bolji položaj i zaštitu žena i djece žrtava nasilja u porodici, jačanje kapaciteta NVO kako bi postali ravnopravan partner u odnosu na institucije sistema, stvaranje i izrada nacionalne strategije za borbu protiv nasilja, izrada akcionog plana za BiH u prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici, ali i jedinstveno djelovanje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Svrha prezentacije je bila ppredstaviti djelokruga rada, razvoja i organizacije "Sigurne mreže Bosne i Hercegovine", povezivanje organizacija i institucija koje se bave problemom nasilja u porodici i otvaranje mogućnosti pridruživanja članstvu Sigurne mreže BiH. Na ovom događaju  bili su prisutni predstavnici vladinog i nevladinog sektora s područja Tuzlanskog kantona. Do kraja godine planirana je javna prezentacija "Mreže" u svim regijama Bosne i Hercegovine.