Lokalne teme

Parlamentarci/ke u borbi protiv nasilja nad ženama

Vijeće Evrope je 90-ih godina prošlog stoljeća intenziviralo aktivnosti na borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama. Taj rad doživio je svoj vrhunac 2002. godine kada je usvojena Preporuka Rec (2002) Odbora ministara država članica o zaštiti žena od nasilja. Akcionim planom usvojenim 2005. godine na kraju Trećeg samita šefova država i vlada država članica Vijeća Evrope pokrenuta je kampanja širom Evrope o temi nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Nasilje nad ženama definira se kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije žena, te podrazumijeva sva djela nasilja na spolnoj osnovi koja rezultiraju, ili mogu rezultirati, fizičkim, seksualnim, psihološkim ili ekonomskim povredama ili ugrožavanjem žene, u što spadaju i prijetnje da će takva djela biti počinjena, prisiljavanje ili lišavanje slobode, bilo u javnosti ili u privatnom životu.

Konvencija iz Istanbula (više o konvenciji na bhs jeziku možete naći u priručniku) je prekretnica. To je prvi međunarodni pravnoobavezujući instrument koji je potencijalno na raspolaganju bilo kojoj državi u svijetu jer sadrži sveobuhvatan niz mjera prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. To je instrument kojim se nasilje nad ženama definira i kao kršenje ljudskih prava i kao oblik diskriminacije. Njime je uspostavljena jasna veza između postizanja ravnopravnosti žena i muškaraca i iskorjenjivanja nasilja nad ženama. Također omogućava karakterizaciju konkretnih djela kao krivičnih djela, u koja spadaju uhođenje, prisiljavanje na brak, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisiljavanje na pobačaj i prisiljavanje na sterilizaciju.

Konvencijom se promovira i štiti pravo svakog pojedinca/ke na život bez nasilja, te se zabranjuju svi oblici diskriminacije žena, što predstavlja drugačiji tretman bez objektivnog i razumnog opravdanja. Ravnopravnost žena i muškaraca, kako pred zakonom tako i u praksi, od suštinskog je značaja za uklanjanje nasilja nad ženama. Od strana potpisnica zahtijeva se da:
– ugrade principe ravnopravnosti žena i muškaraca u ustav ili u zakonodavstvo;
– zabrane diskriminaciju i pribjegavaju sankcijama u slučaju diskriminacije;
– ukinu zakone i prakse koje diskriminiraju žene.

Zato se Konvencijom poziva na:
– donošenje sveobuhvatnog seta zakona i politika rada, usklađenih u svim sektorima;
– stavljanje težišta svih mjera na prava žrtve;
– angažman svih relevantnih aktera, u koje spadaju vladine organizacije, nevladine organizacije, te državni, regionalni i lokalni parlamenti, s priznavanjem važne uloge parlamentaraca i različitih zakonodavnih ovlaštenja strana potpisnica koje imaju federalno uređenje.

Konvencijom se traži od strana potpisnica da cijeli niz vrsta nasilja bude tretiran kao krivično djelo, uključujući sljedeće:
– Psihološko nasilje: namjerno zastrašivanje, zlostavljanje ili prijetnje upućene nekome u određenom periodu koje traumatiziraju tu osobu. U intimnim vezama, psihološko nasilje često može biti praćeno fizičkim i seksualnim nasiljem.
– Proganjanje: ponovljene prijetnje izražene praćenjem, neželjenom komunikacijom ili informiranjem osobe da se ona namjerno posmatra, uzrokujući njen strah za sopstvenu sigurnost. To može uključivati oštećenje imovine, usmjeravanje napada na porodicu, prijatelje ili kućne ljubimce žrtve ili širenje lažnih informacija na internetu.

Da bi Konvencija stupila na snagu potreban je potpis i ratifikacija 10 zemalja, a do sada su to do sada učinile samo Turska i Albanija. Zemlje koje su do sada potpisale konvenciju možete pogledati ovdje.

S ciljem da se osigura parlamentarcima/kama razumijevanje Konvencije iz Istanbula, sačinjen je priručnik. Sadrži objašnjenja glavnih odredbi Konvencije i primjere o tome na koji način se one mogu ugraditi u državnu legislativu i politike rada. Inicijatorka izrade priručnika je predstavnica Bosne i Hercegovine u Mreži parlamentaraca pod nazivom "Žene oslobođene nasilja", Ismeta Dervoz.

Priručnik je namjenjen parlamentarcima/kama, efikasnijem zagovaranju te definisanju obaveza nevladinih organizacija. Možete ga preuzeti ovdje.