Glasovi osnaživanja

Fer plej, žene i izbori

Iako je Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina napravila pomake u promociji 
aktivnijeg učešća žena u političkom životu BiH, žene se još uvijek suočavaju sa ozbiljnim 
preprekama ostvarivanju punog potencijala društvenog, medijskog i političkog učešća. 
 
Na tematskoj konferenciji “Političke stranke, mediji i žene u politici u Bosni i Hercegovini: Lokalni 
izbori 2016” u organizaciji Westminster Foundation for Democracy, 28. augusta 2016. godine i 
samo nekoliko sedmica prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, usvojena je Deklaracija    za 
Jednakost   –   Fer   plej   izbori   2016. 
 
Potpisivanjem ove Deklaracije, organizatori i potpisnici su se obvezali da Deklaraciju podijele sa 
svim političkim subjektima koji se takmiče na lokalnim izborima 2016. Usvojeni su i zaključci koji 
će se primjenjivati tokom predizbornih kampanja, počevši sa lokalnim izborima 2016. godine, a 
koji uključuju principe i obaveze politčikih stranaka, medija, kandidatkinja i civilnog društva. 
 
Obaveze političara uključuju i to da će unutar predizbornih nastupa posebnu pažnju posvetiti 
predstavljanju svojih kandidatkinja koje će dobiti priliku da predstave svoje izborne ciljeve 
glasačima, kao pružanje jednakog tretmana svim kandidatkinjama i kandidatima prilikom izrade 
promotivnog materijala. 
 
Obaveze medija uključuju i posebno posvećivanje pažnje na uključenje kandidatkinja u političke 
emisije i reportaže tokom predizbornog perioda te na način na koji su kandidatkinje predstavljene u 
medijima i jezik koji se koristi u tim prilikama, kao i iskorištavanje mogućnosti pozitivne 
diskriminacije koja postoji unutar Zakona o ravnopravnosti spolova da bi se osigurao jednak pristup 
javnom prostoru. 
 
Obaveze kandidatkinja uključuju zahtjeve za uključenje u program mitinga i stranačkih 
predizbornih skupova, kreiranje kampanje koja će ciljati žene glasačice, te saradnju sa iskusnijim 
političarkama kao i civilnim društvom, čije obaveze uključuju posvećivanje pažnje sredinama u 
kojima su oočene izborne nepravilnosti te pružanje podrške pri promociji kandidatkinja s 
naglaskom na nezavisne kandidatkinje. 
 
Iako je deklaracija potpisana i prezentirana javnosti, političke stranke nisu odstupile od svojih 
uobičajenih aktivnosti i dale značaj istoj. Na lokalnim izborima 2016. godine, od ukupno 417 kandidata i kandidatkinja, njih 26 je žena od 
čega je 6 osvojilo načelničke mandate. 
 
U Parlamentu Bosne i Hercegovine, održan je forum “Dvadeset i šest”: Ko su žene kandidatkinje za 
načelnice na lokalnim izborima 2016” u okviru kojeg su se kandidatkinje predstavile i govorile o 
svojim izbornim ciljevima. 
 
Jedan od bitnijih zaključaka ovog foruma bio je i to da se pažnja treba posvetiti ženama u ruralnim 
sredinama, njihovoj edukaciji i osvješćivanju po pitanjima ravnopravnosti spolova i zastupljenosti 
žena u političkom životu Bosne i Hercegovine. 
Autorica: A.M.