Aktuelne teme Globalne teme Lokalne teme

Međunarodni dan ljudskih prava

Opća deklaracija o ljudskim pravima proglašena je 10. prosinca 1948. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda kao ‘opće postignuti standard za sve ljude i narode, sa svrhom da svaki pojedinac i svaki član društva, imajući cijelo vrijeme na umu ovu Deklaraciju, treba nastojati kroz poučavanje i obrazovanje promicati poštovanje ovih prava i sloboda, te naprednim mjerama, nacionalnim i međunarodnim, osigurati djelotvorno priznavanje i poštovanje ovih općih prava’.

Počevši od temeljnog prava ‘da se sva ljudska bića rađaju slobodna, jednako vrijedna i imaju ista prava’ kao i da ‘imaju pravo uživati sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez iznimke’, sadrži i osnovna ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička prava.

Nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, članovi UN-a su razvili dva međunarodna sporazuma o građanskim i političkim pravima, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Posuđeno sa: Denvnik.ba