Aktuelne teme Globalne teme

Vijeće Europe usvojilo prvi međunarodni pravni instrument za borbu protiv seksizma

Slobodno možemo reći da je borba za ravnopravnost spolova dostigla novu ljestvicu usvajanjem Preporuke za borbu protiv seksizma od strane Odbora ministara Vijeća Europe. Sve države članice trebaju biti dio ove borbe protiv pojave koja je prisutna u svim segmentima društva i koja bitno utiče na diskriminaciju nad ženama.

U Preporuci stoji da je ravnopravnost spolova ključna komponenta za zaštitu ljudskih prava, demokratiju, vladavinu prava, te promociju vrijednosti koje su pozitivne za sve ljude. Ideja o ravnopravnosti spolova podrazumijeva jednaka prava za žene i muškarce, djevojčice i dječake kao i istu vidljivost, osnaživanje, odgovornost i učešće u svim sferama javnog i privatnog života, te jednak pristup i raspodjelu resursa. Diskriminacija na osnovu spola i/ili roda predstavlja kršenje ljudskih prava i prepreku za uživanje tih istih prava i osnovnih sloboda, a seksizam predstavlja manifestaciju historijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, što dovodi do diskriminacije i spriječava potpuno napredovanje žena u društvu. Ova pojava je sveprisutna u svim sektorima i svim segmentima društvima, a najviše je podržana rodnim stereotipima koji pogađaju žene i muškarce, djevojčice i dječake, te je potpuno u suprotnosti sa principom rodne ravnopravnosti. Seksizam predstavlja prepreku za osnaživanje žena i djevojaka, koje su nesrazmjerno pogođene seksističkim ponašanjem, a često je povezan s nasiljem nad ženama i djevojčicama, stvarajući klimu i pogodno tlo za zastrašivanje, diskriminaciju, isključenost i nesigurnost, ograničavajući mogućnosti i slobodu. Žene i djevojčice mogu biti izložene višestrukim i međusobno isprepletenim oblicima diskriminacije i mogu se suočiti sa seksizmom u kombinaciji s drugim normama ili ponašanjima koja su diskriminatorna ili štetna.

Kako u svijetu ne postoji definicija seksizma koja je opšteprihvaćena, te adekvatni pravni instrumenti kojim bi se ova pojava tretirala, Vijeće Evrope je usvojilo ovu Preporuku koja je usmjerena ka državama članicama koje trebaju poduzeti mjere za sprečavanje i borbu protiv seksizma i njegovih manifestacija u javnoj i privatnoj sferi. S tim u vezi, seksizam se definiše kao:

Bilo koji čin, vizuelno predstavljanje, izgovorene ili pisane riječi, praksa ili ponašanja zasnovana na ideji da je osoba ili grupa osoba inferiorna zbog svog spola/roda, koja se javljaju u javnoj ili privatnoj sferi, bilo online ili offline, u cilju:

  1. kršenja urođenog dostojanstva ili prava osobe ili grupe osoba;
  2. nanošenja fizičke, seksualne, psihološke ili društveno-ekonomske štete ili patnje osobe ili grupe osoba;
  3. stvaranja zastrašujućeg, neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja
  4. predstavljanja prepreka za autonomiju i potpuno ostvarivanje ljudskih prava od strane osobe ili grupe osoba
  5. podržavanja i jačanja rodnih stereotipa.

Države također trebaju pratiti napredak u implementaciji ove Preporuke i obavještavati nadležni Upravni odbor Vijeća Evrope o poduzetim mjerama i napretku postignutom u ovoj oblasti. Ova Preporuka, uključujući njen dodatak, treba biti prevedena i distribuirana  relevantnim vlastima, te svim zainteresovanim stranama.

Prevela i prilagodila: Aida Salihović-Gušić/OneWorldPlatform