Glasovi osnaživanja

Glasovi osnaživanja je projekat vođen od strane One World Platform i portala ženskaposla.ba podržan od strane Vijeća Evrope. Cilj je da se kroz seriju edukacija o promociji kroz društvene mreže, osvijeste i osnaže glasovi i kapaciteti kandidatkinja na izbornim listama u BiH 2016. godine.

Izazovi

Političarke u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa situacijom u kojoj ne dobivaju prostor u medijima, tako da u većini slučajeva glasači i glasačice nemaju informacija o kandidatkinjama.

Digitalne alatke i nove tehnologije uveliko mijenjaju način komuniciranja, a ta dinamika se odražava i na komunikaciju kandidata/kandidatkinja na izbornim listama i njihovih birača/ica.

Među tri glavna izazova su izdvojeni slijedeći:

Kandidatkinjama prečesto nisu obezbijeđeni resursi da bi mogle da komuniciraju sa potencijalnim biračima niti im je obezbijeđen odgovarajući prostor u mainstream medijima, tako da birači nemaju informacije o pozitivnim primjerima uspješnih žena koje su uzimale ulogu u javnom životu i u politici (predrasuda i stereotipa);

Utjecajne ličnosti u našem društvu, kao što su vjerske ili političke vođe, prenose se predrasude poruku o ženama u politici;

Djevojke i žene ne razvijaju interes za lokalnu politiku (kampanje ne koriste odgovarajuće alate da ih privuku ili je politički diskurs prečesto previše napet)

Ciljevi projekta

Sveobuhvatni cilj projekta jeste osnažiti političarke gradeći im strateške kapacitete kroz edukaciju o društvenim mrežama, načinu komunikacije i lobiranja kroz iste i načinu na koji internet funkcioniše.

Specifični cilj projekta jeste izgradnja kurikuluma “Internet za političarke” i izgradnja mrežnog kapaciteta individua i organizacija koji će pomoći ostvarivanju dvostrane komunikacije (između političarki i njihovih birača/ica) kroz nezavisne i transparentne kanale društvenih mreža, kao jednim od stubova demokratskog društva 21 stoljeća.

Ciljna grupa projekta

Političarke, kandidatkinje na izbornim listama, svih političkih stranaka u tri grada Bosne i Hercegovine: Bihać, Bratunac, Gračanica.

Očekivani rezultati

Bolje razumijevanje ključnih tema u vezi sa pravima na internetu i njihovo preklapanje sa ženskim ljudskim pravima

Osnažene političarke sa saznanjima o korištenju kanala društvenih medija, te promicanje i njegovanje dvostranog komunikacijskog modela

Usvojen kurikulum "Internet za žene u politici" koji sistematizuje i objelodanjuje saznanja o korištenju interneta, novih tehnologija i društvenih mreža kroz siguran pristup i za buduće generacije političarki u BiH