Kome se obratiti za pomoć

Sigurne kuće

Smještaj u sigurnoj kući možete tražiti direktno od nevladine organizacije koje upravljaju sigurnim kućama ili preko službenika policije i/ili centra za socijalni rad

Usluge: neophodna medicinska, socijalno-pravna, psihološka i druga pomoć

Vrijeme u skloništu: do 3 mjeseca.

Organizacije koje upravljaju Sigurnim Kućama

Udružene žene, Banja Luka telefon 051 462146

Medica, Zenica 032 202430

Fondacija za obrazovanje i socijalnu zaštitu djece, Prijedor Telefon: 065/187-840; 052/241-860

Žene BiH, Mostar : 036 550 339

Prihvatilište za žene i djecu u nevolji Mirjam – Caritas, Mostar Tel.: 036 328 916, 036 328 917

Viva žene, Tuzla Tel: (00387) 35 224 310 Tel/fax: 00387 35 224 311

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo telefon: +387 33 237 240

Žene sa Une, Bihać +387 37 220 855

Budućnost, Modriča 053 820 700

Lara, Bijeljini telefon 055 290 570

Centri za pravnu pomoć

Organizacije koje pruzaju pravnu pomoc od 09. 00 do 17.00 sati

Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica Telefon: 032-402-049

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo Tel/fax: +387 33 57 05 60 / 57 05 61
Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Sarajevo – Telefon: 033-660-811

Udružene žene, Banja Luka, telefon: 051-463-143

Žene BiH, Mostar, telefon: 036-550-339

Budućnost, Modriča, telefon 053-820-701

Vaša prava (uredi) svakim radnim danom od 8.30 do 15 sati.:

  • Sarajevo: Safeta Hadžića 66a, tel. 033 789 105
  • Banja Luka: Meše Selimovića 17, tel. 051 232 920
  • Goražde: Seada Sofovića Sofe 10, tel. 038 220 544
  • Mostar: Hasana Zahirovića Lace bb, tel. 036 558 580
  • B. Petrovac: Bosanska 110, tel. 037 881 248
  • Srebrenica: Titova bb, tel. 056 440 998
  • Trebinje: Carine 3, tel. 059 240 680
  • Tuzla: Rudarska 63, tel. 035 286 484, 210 210
  • Prijedor: Save Kovačevića 12, tel. 052 241 290

Centri za socijalni rad

Kanton

Naziv centra/službe za socijalni rad

Adresa

Općina i poštanski broj

Broj telefona i faksa

E-mail

UNSKO-SANSKI

Centar za socijalni rad Bihać Fra Joze Valentića 3 Bihać 037/229-710,229-712 cent.soc.rad@bih.net.ba

77000

Centar za socijalni rad Bosanska Krupa Mirsada Crukića Bosanska Krupa 77240 037/474-283,471-009 csr.krupa@bih.net.ba
(Lamela 4)
Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac Ul. Bosanska 110 Bosanski Petrovac 77250 037/881-410 c.soc.rad.bp.@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Bužim Trg Alije Izetbegovića bb Bužim 037/419-011,419-010 czsr.buzim@hotmail.com

77245

Fax: 037/419-011
Centar za socijalni rad Cazin 505-ta Viteška Cazin 037/514-439 ju_csr_cazin@hotmail.com
brigada 38

77220

Fax: 037/512-103
Centar za socijalni rad Ključ Izeta Nanića 1 Ključ 037/661-897 jucentarkljuc@yahoo.com

79280

Fax: 037/660-043
Centar za socijalni rad Sanski Most Musa Ćazim Ćatić bb Sanski Most 037/686-906,686-403 czsrs.most@hotmail.com

79260

Centar za socijalni rad Velika Kladuša Cazinska 3 Velika Kladuša 77230 037/775-065,770-409 info@czsr-velikakladusa.ba

POSAVSKI

Centar za socijalni rad Odžak Titova bb Odžak 031/761-006,762-561 csr.odzak.irs@tel.net.ba

76290

Centar za socijalni rad Orašje Orašje III 36 Orašje 031-712-020,711-980 czsr.orasje@tel.net.ba

76270

Centar za socijalni rad Domaljevac – Šamac Posavskih branitelja 148 Domaljevac-Šamac 76233 031/791-362,792-006 mladenkoturic@gmail.com

TUZLANSKI

Centar za socijalni rad Banovići Branilaca Banovića 97 Banovići 035/875-981,871-390 csrbanovici@hotmail.com

75290

Centar za socijalni rad Gračanica Armije BiH bb Gračanica 035/703-144,702-566 csrgracanica@bih.net.ba

75320

Centar za socijalni rad Gradačac Hadžiefendijina bb Gradačac 035/817-227 czsr-gradacac@hotmail.com

76250

Centar za socijalni rad Kalesija Kalesijskih brgada bb Kalesija 035/631-176,631-581 cocrad.kal@bih.net.ba

75260

Centar za socijalni rad Kladanj Kladanjske brigade bb Kladanj 035/621-422,622-460 Iemina.68@gmail.com

75280

Centar za socijalni rad Teočak Centar bb Teočak 035/756-073,360-389 csr.teocak@gmail.com

75414

Centar za socijalni rad Lukavac Branilaca Bosne bb Lukavac 035/553-861,553-831 soc-rad.lu@bih.net.ba

75300

Centar za socijalni rad Srebrenik 211 Oslobodilačke brigade 47 Srebrenik 035/645-770,645-849 centar.sr@bih.net.ba

75350

Centar za socijalni rad Tuzla Bosne Srebrene bb Tuzla 035/277-196,277-192 266-574, 266-592 soc.rad.tz@bih.net.ba

75000

Centar za socijalni rad Zvornik-Sapna 206 Viteške brigade bb Zvornik-Sapna 035/597-419 csr.sapna@hotmail.com

75411

Centar za socijalni rad Živinice I Ulica 150 Živinice 035/740-096, 061/ 149-659, Fax: 740-097 csr.zi@bih.net.ba

75270

Centar za socijalni rad Čelić 108 Brčanske brigade 3 Čelić 035/668-120 juczsrcelic@gmail.com

75246

Centar za socijalni rad Doboj Istok Brijesnica Velika Doboj-Istok 035/722-695,722-695 arnes.csrdobojistok@gmail.com

74207

ZENIČKO-DOBOJSKI

Centar za socijalni rad Breza ZAVNOBIH-a 6 Breza 032/783-912,789-430 centarbrnet@bih.net.ba

71370

Služba za civilnu zaštitu i zajedničke poslove Doboj-Jug Matuzići bb Doboj-Jug 032/699-341,691-335 Fax: 032/699-331 dobojjug@bih.net.ba

74203

Centar za socijalni rad Kakanj 309 brdske brigade 17 Kakanj 032/553-076,556-750 csr.kakanj@gmail.com

72240

Centar za socijalni rad Maglaj Srebrničkih žrtava rata bb Maglaj 032/603-527,603-469 csrmaglaj@bih.net.ba

74250

Centar za socijalni rad Tešanj Kralja Tvrtka bb Tešanj 032/650-205,656-350 csrt@bih.net.ba

74260

656-351
Centar za socijalni rad Zavidovići Podubravije 6 Zavidovići 032/877-770,877-762 centarzasoc.rad.zdici@bih.net.ba

72220

868-210
Centar za socijalni rad Zenica S. Cakana Mulalića 5 Zenica 032/202-490,202-322 czsr_ze@bih.net.ba

72000

Centar za socijalni rad Visoko Islamovića 10 Visoko 032/735-835 centarvisoko@gmail.com

71300

Centar za socijalni rad Žepče Zagrebačka bb Žepče 032/881-800 centar.zepce@tel.net.ba

72230

Fax: 032/880-588
Centar za socijalni rad Vareš Zvijezda bb Vareš 032/849-480,849-481 zastita@bih.net.ba

71330

Centar za socijalni rad Olovo Školska bb Olovo 032/828-370,828-372 socijala@bih.net.ba

71340

Služba stručnih i općih poslova Usora Srednja Omanjska Usora Usora 032/895-239,893-514 opcina.usora1@tel.net.ba

74230

BOSANSKO-PODRINJSKI

Kantonali centar za socijalni rad Goražde Maršala Tita 13 Goražde 038/223-343,228-584 czsrgorazde@hotmail.com

73000

Služba socijalne zaštite Goražde Maršala Tita 13 Goražde 038/226-598 czsrgorazde@hotmail.com

73000

Služba socijalne zaštite Foča-Ustikolina Ustikolina Foča-Ustikolina 038/519-416 czsrgorazde@hotmail.com

73250

Služba socijalne zaštite Pale-Prača Himze Sablje 33 Pale-Prača 038/799-258 czsrgorazde@hotmail.com

73290

Fax: 038/799-112

SREDNJOBOSANSKI

Centar za socijalni rad Bugojno Sultan Ahmedova 55 Bugojno 030/252-027,251-171 socijalnobu@bih.net.ba

70230

Centar za socijalni rad Busovača Ive Andrića bb Busovača 030/732-620 socijalnirad­_bus@hotmail.com

72260

Centar za socijalni rad Donji Vakuf 14. septembar bb Donji Vakuf 030/205-222, socijalnodv@bih.net.ba

70220

Fax:  509-629
Služba za opću upravu,dr. djelatnosti, izbjeglice i socialna pitanja Fojnica Bosanska 94 Fojnica 030/547-716,547-746 mediha.krsic@fojnica.ba

71210

547-728
Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje Fra Anđela Zvizdovića Gornji Vakuf-Uskoplje 70240 030/265-683, socrad@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Jajce S. Tomaševića 10 Jajce 030/654-106, czsrjajce@yahoo.com

70101

Fax: 654-105
Odjel socijalne skrbi Općine Kiseljak Josipa Bana Jelačića 2 Kiseljak 030/877-820,879-077

71250

marypusic@gmail.com
Služba za gospodarstvo, obnovu, socijalnu skrb i prognanike Kreševo Fra Grge Martića 13 Kreševo 030/806-826 opcinakresevo.socijala@tel.net.ba

71260

Centar za socijalni rad Travnik Lukačka 3 Travnik 030/511-412,511-058 csrtravnik@gmail.com

72270

Centar za socijalni rad Novi Travnik Kralja Tvrtka bb Novi Travnik 030/795-072,795-073 socijalni.rad.nt@tel.net.ba

72290

Centar za socijalni rad Vitez Kralja Petra Krešimira IV bb Vitez 030/711-665,717-288 socijalni.rad.vitez@tel.net.ba

72250

Fax: 030/711-678
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i finansije Dobretići Dobretići bb Dobretići 030/641-202,641-203 juricljilja@net.hr

70210

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI

Centar za socijalni rad Grad Mostar Fra Franje Grad Mostar 036/335-900,901 csr.mostar@tel.net.ba
Miličevića 43

88000

Fax:  335-939
Centar za socijalni rad Jablanica Doljanka 5 Jablanica 036/753-170 jucs.jablanica@bih.net.ba

88420

Centar za socijalni rad Konjic Maršala Tita 62 Konjic 036/726-171,728-448

88400

op.konjic@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Čitluk Kralja Tomislava bb Čitluk 036/640-131,640-132 csr.citluk@gmail.com

88260

Služba za opću upravu i društvenu djelatnost Neum Kralja Tomislava 1 Neum 036/880-018,880-186 drustvene-djelatnosti@tel.net.ba

88390

880-214
Centar za socijalni rad Stolac Banovinska bb Stolac 036/853-104 csr.stolac@hotmail.com

88360

Centar za socijalni rad Čapljina Trg Sv. Franje bb Čapljina 036/805-351 socijalna.skrb.capljina@tel.net.ba

88300

Ured socijalne skrbi Ravno Trg Ivana Musića bb Ravno 036/891-465,891-466 opcinaravno.ravno3@gmail.com

88370

Centar za socijalni rad Prozor-Rama Kralja Tomislava bb Prozor-Rama 036/771-108 csrprozor.rama@gmail.com

88440

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI

Centar za socijalni rad Grude Republike Hrvatske 15b Grude 039/660-319,660-318 socijalni.rad.grude@tel.net.ba

88340

Centar za socijalni rad Ljubuški Zrinsko Frankopanska bb Ljubuški 039/830-593,830-595 csr.ljubuski@tel.net.ba

88320

Centar za socijalni rad Posušje Fra Grge Martića 42 Posušje 039/681-053,685-463 socijalnirad.posusije@gmail.com

88240

Centar za socijalni rad Široki Brijeg Matije Gupca bb Široki Brijeg 039/706-097 socijalni.rad.sb@tel.net.ba

88220

Fax: 039/706-098

KANTON SARAJEVO

Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo  Gatačka 78 Sarajevo 033/723-640 info@kcsr.ba

71000

Služba za socijalnu zaštitu Stari Grad Fra Grge Martića 4 Stari Grad 033/551-110, sszosgvbih.net.ba

71000

Fax: 200-348
Služba za socijalnu zaštitu Centar Zaima Šarca 13 Centar 033/565-500, sszoc@bih.net.ba

71000

Fax: 206-384
Služba za socijalnu zaštitu Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović 96 Novo Sarajevo 033/525-939,525-876 sszons@bih.net.ba

71000

Služba za socijalnu zaštitu Novi Grad Gadačačka 78 Novi Grad 033/768-710,541-101 sszong@bih.net.ba

71000

Služba za socijalnu zaštitu Ilidža 12. Mart 5 Ilidža 033/761-510,625-715 sszoi@bih.net.ba

71210

Služba za socijalnu zaštitu Hadžići Hadžali do broja185 Hadžići 033/475-848,475-841 centarhadzici@hotmail.com

71240

Služba za socijalnu zaštitu Vogošća Omladinska bb Vogošća 033/424-440, szsov@bih.net.ba

71320

Fax: 033/432-651
Služba za socijalnu zaštitu Ilijaš Ivana Franje Šukića 6 Ilijaš 033/428-910,428-911 ilijas@kcsr.ba

71380

Služba za socijalnu zaštitu Trnovo Općina Trnovo Trnovo 033/586-703

71220

KANTON 10

Centar za socijalni rad Glamoč Nikole Bojinovića bb Glamoč 034/206-151 soc.rad.gl@tel.net.ba

80230

Centar za socijalni rad Kupres Vukovarska 2 Kupres 034/274-080 socijalno.kupres@tel.net.ba

80320

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općina  Drvar Titova 1 Drvar 034/819-361 opcinadrvar@tel.net.ba

80260

Centar za socijalni rad Livno S.S.Kranjčevića 11 Livno 034/202-642,202-340 203-558 socijalniradli@net.hr

80101

Centar za socijalni rad Tomislavgrad Kulina Bana bb Tomislavgrad 034/352-247 css.tomislavgrad@gmail.com

80240

Služba za opću upravu i socijalnu zaštitu Bosansko Grahovo Vojislava Ivetića 2 Bosansko Grahovo 80270 034/206-020,850-191 opcina.grahovo@tel.net.ba